Return to Taiji Shibashi Qigong Course

shibashi3-250

Des Lawton teaching the Taiji Shibashi during a Pro-Holistic course

Leave a Reply